top of page

Polityka prywatności dla gości

Polityka obowiązuje od dnia 15.08.2023.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z następujących serwisów i usług:

 

 1. Rentujemy.com (działającego pod adresem internetowym Rentujemy.com);

 2. Rezerwacji pochodzących z innych portali rezerwacyjnych (np. Airbnb, Booking).

 3. Usług zakwaterowaniaOperatorem Najmu Krótkoterminowego jest spółka Rentujemy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Samochodowej 2, kod pocztowy 02-652, REGON 523739720, NIP 5213993890, Kapitał zakładowy: 115 000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0001003921, reprezentowaną przez Adriana Barwickiego - Prezesa Spółki lub Liyę Akhramovich - Członka Zarządu, zwaną dalej: “RENTUJEMY” lub “Operator”.


Administrator Danych
W związku z zawarciem i realizacją Umowy, RENTUJEMY przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacji i/lub karcie meldunkowej i jest Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”). 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 

Podane RENTUJEMY dane osobowe będą/są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku §9. §10. §11. §12. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów (np. z portali rezerwacyjnych, od pośredników turystycznych itp.). 

 

Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną ich przetwarzania:

a) w celu podjęcia działań na Państwa żądanie tj. wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, w szczególności bieżących kontaktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,


b) w celu zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości statystycznej oraz prowadzenia rejestrów i zestawień wynikających wprost z przepisów RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 71 w zw. z art.74 ust. 2 pkt. 8 ustawy o rachunkowości) (obowiązek GUS i opłata miejscowa i/lub uzdrowiskowa),

c) w celu prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które mogą obejmować m.in.:
• ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
• rozpatrywanie reklamacji,
• prowadzenie działań windykacyjnych,
•  działania archiwalne,
• działania analityczne i statystyczne,
• badanie satysfakcji klientów (w tym przypadku interesem RENTUJEMY jest uzyskanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych),

d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom, użytkownikom, pracownikom, oraz klientom Firmy oraz zapobiegania kradzieżom i oszustwom
e) w celu zarządzania płatnościami realizowanymi przez Gościa – zbieramy informacje na temat kart kredytowych – takie jak numer, data wydania oraz, w zależności od potrzeby, kod CVC), (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, które mogą obejmować m.in. cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochrony majątku, np.

RENTUJEMY może skontaktować się z Tobą w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na terenie Obiektu z Twoim udziałem lub na Twoją szkodę lub szkodę osoby trzeciej, jeżeli byłeś lub mogłeś być uczestnikiem lub świadkiem takiego zdarzenia. (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

g) w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług RENTUJEMY (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane dzieci, takie jak data urodzenia, zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek.

 

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj.:

 • dane osobowe przetwarzane w celu podejmowania działań na Państwa żądanie i realizacji Umowy będą przetwarzane przez okres trwania tych działań a w przypadku zawarcia i realizacji Umowy przez okres jej obowiązywania, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikający z umowy;

 • w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie działań windykacyjnych, działania archiwalne, działania analityczne i statystyczne, badanie satysfakcji klientów, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa;

 • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody;

 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa.

 

Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom RENTUJEMY, jak też podmiotom udzielającym wsparcia RENTUJEMY na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo z Operatorem. 


 

Prawa podmiotów danych
Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa:

 • dostępu do treści swoich danych i sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;

 • prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Przekazane nam dane nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu

 

Przetwarzanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Co do zasady RENTUJEMY nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z różnych popularnych usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak Facebook, Microsoft, Google oraz z usług podwykonawców, mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG, jednakże tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem przewidzianego prawem stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem https://www.privacyshield.gov/list). Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. Gdy będzie miało to zastosowanie, RENTUJEMY poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. 
   

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 

 • firma świadcząca usługi księgowe;

 • firmy hostingowe;

 • firmy widykacyjne;

 • firma dostarczająca platformę kontaktową;

 • firmy dostarczające komunikatory internetowe;

 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisach i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);

 • dostawca usługi newslettera.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

bottom of page