top of page

Regulamin dla gości w apartamentach RENTUJEMY

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma oświadcza, że jest uprawniona do świadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów i domów na krótkoterminowe pobyty Gości.
 

Szanowni Państwo - będąc naszym Gościem akceptujesz nasz regulamin.    

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć rezerwacji.
 

Gość oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuję się przestrzegać zawartych w nim zapisów.

 

Niestosowanie się do zasad regulaminu może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu i usunięciem Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt oraz dodatkowymi opłatami.

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby w celach noclegowych.
   

 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
   

 3. Gość musi się wymeldować do godz 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić RENTUJEMY z wyprzedzeniem wraz z uiszczeniem opłaty za późne wymeldowanie. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
   

 4. Opuszczenie apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego uzgodnienia równoznaczne jest z rozpoczęciem kolejnej doby za co RENTUJEMY ma prawo obciążyć gościa.
   

 5. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
   

 6. W dniu wyjazdu klucze należy zostawić w sejfie na klucze. W przypadku zgubienia pobierana jest opłata 250 zł za sztukę.
   

 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7:00.
   

 8. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez. W przypadku zorganizowania imprezy, Rentujemy obciąży gościa w wysokości 1000 zł.
   

 9. Na terenie całego apartamentu oraz pomieszczeń gospodarczych (kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka schodowa) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, RENTUJEMY obciąży gościa kwotą w wysokości 750 zł za wywabianie zapachu.
   

 10. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
   

 11. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów. 
   

 12. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.
   

 13. Zakaz upowszechniania zdjęć apartamentu w internecie. Za każde udostępnienie zdjęć apartamentu RENTUJEMY w internecie pobierze opłatę w wysokości 250 zł.
   

 14. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować RENTUJEMY. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
   

 15. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie.
   

 16. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
   

 17. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych. Po umieszczeniu kluczy w sejfie należy przemieszać kod.
   

 18. Zabronione jest łamanie zasad P.Poż.,BHP.
   

 19. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, RENTUJEMY zobowiązują się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego apartamentu. RENTUJEMY ma prawo anulować rezerwację.
   

 20. RENTUJEMY nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
   

 21. RENTUJEMY nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
   

 22. RENTUJEMY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków.
   

 23. Kradzież przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia apartamentów będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana finansowo. Za kradzież przedmiotów gość zostanie obciążony dwukrotną wartością przedmiotu, wraz z opłatą administracyjną 500 zł.
   

 24. Gość zobowiązuje się dbać o powierzony lokal oraz oddać go w stanie nie pogorszonym. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
   

 25. Liczba gości nie może przekraczać liczby deklarowanej w rezerwacji oraz maksymalnej liczby gości przewidzianej w prezentacji apartamentu.
   

 26. RENTUJEMY zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
   

 27. RENTUJEMY zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia. Rentujmy.pl ma prawo do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Gościa z apartamentu wraz z towarzyszącymi mu osobami bez prawa zwrotu należności za pozostały okres najmu.
   

 28. W przypadku naruszenia określonych zasad regulaminu, RENTUJEMY na prawo do wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.
   

 29. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel RENTUJEMY zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Rentujemy.pl uprawniony będzie do natychmiastowego usunięcia gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 750 zł kary.
   

 30. Zasady anulacji zależne są od wybranej oferty. Szczegóły znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji które każdorazowo generowane jest przez portal za pośrednictwem którego została dokonana rezerwacja.
   

 31. Rentujemy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie w naszych obiektach.
   

 32. Polityka ochrony danych osobowych Rentujemy sp. z o.o. jest dostępna na stronie internetowej www.rentujemy.pl
   

 33. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy gościem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
   

Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


ZASADY ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA W APARTAMENCIE/DOMU
 

 1. Klient oczekiwany jest w apartamencie/domu w pierwszym dniu pobytu określonym w rezerwacji, od godziny ustalonej przez Firmę/ Zarządcę, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji.
   

 2. Klient powinien opuścić apartament/dom do godziny ustalonej przez Firmę/Zarządcę w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą przy dokonywaniu rezerwacji lub w trakcie pobytu.
   

 3. Odbiór kluczy do apartamentu/domu przez Klienta następuje

  • po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat rezerwacyjnych, w tym również opłaceniu obowiązkowej kaucji (jeśli widnieje o niej informacja przy dokonywaniu rezerwacji). Do każdego apartamentu/domu dostępny jest tylko jeden komplet kluczy.
    

 4. Zameldowanie i wymeldowanie Klienta w apartamencie/domu przebiega w sposób bezkontaktowy.
  Klient po pełnym opłaceniu rezerwacji otrzymuje od Firmy/Zarządcy instrukcje zameldowania/wymeldowania drogą mailową na adres podany w formularzu rezerwacyjnym lub poprzez platformę rezerwacyjną, w dniu daty zameldowania i po pełnym opłaceniu rezerwacji.
   

 5. Podstawą zameldowania Gościa w Obiekcie jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią potwierdzającą tożsamość gościa oraz kompletne wypełnienie i podpisanie elektronicznej karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający zameldowanie lub odmowy wypełnienia lub podpisania karty meldunkowej, Firma ma prawo odmówić zameldowania.
   

 6. W dniu wymeldowania klucze do apartamentu Klient zobowiązany jest pozostawić w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją przesłaną przez Firmę/Zarządcę. Ta sama zasada dotyczy pilotów oraz kart parkingowych (jeśli zostały wydane do dyspozycji Klienta). Brak zastosowania się do tej zasady może skutkować obciążeniem Klienta wszelkimi kosztami poniesionymi przez Firmę z tego tytułu. 

   

English Version (In case of discrepancies, the Polish version takes priority):
 

Dear Sir/Madam - as our Guest, you accept our regulations.
 

The regulations define the terms and conditions for making reservations and renting apartments, as well as the conditions of your stay. The presented regulations are an integral part of the reservation.

The Guest declares that they accept these regulations and undertake to comply with the provisions contained within.

Failure to adhere to the regulations may result in immediate termination of the rental and the removal of the Guest and accompanying persons from the Apartment, without the right to a refund for the stay, along with additional fees.

 1. The Apartment is rented for stays per nights.
   

 2. The check-in and check-out in the apartment is from 3:00 PM to 11:00 AM.
   

 3. The Guest must check out by 11:00 AM. If the Guest wishes to extend their stay beyond the period indicated on the day of arrival, they should inform Rentujemy.pl in advance. Extensions will be considered as far as possible and may involve an additional fee.
   

 4. Leaving the apartment after 11:00 AM without prior agreement is equivalent to starting another day, for which Rentujemy.pl has the right to charge the Guest.
   

 5. An earlier departure of the Guest, due to reasons beyond the owners of the apartment, does not entitle them to a refund of the amount for unused services.
   

 6. On the day of departure, keys should be left in the key safe. If lost, a fee of PLN 200 per piece will be charged.
   

 7. The Guest is required to observe quiet hours from 10:00 PM to 7:00 AM.
   

 8. Organizing parties in the apartments is strictly prohibited. In case of organizing a party, Rentujemy.pl will charge the Guest an amount of PLN 1000.
   

 9. Smoking of cigarettes, tobacco products, and other substances is strictly prohibited throughout the entire apartment area, including utility rooms (kitchen, bathroom, hallway, stairwell). If the smell of the mentioned items is detected, Rentujemy.pl will charge the Guest a fee of PLN 750 for deodorizing.
   

 10. The Guest is obliged to follow the rules of good neighborliness, maintain cleanliness in the premises, staircases, within the occupied building, and keep the rented apartment in proper condition.
   

 11. The Apartment cannot be used for purposes other than residential, especially for conducting any form of business. Registering any business or commercial activity, especially involving customer reception, is not allowed.
   

 12. The Apartment cannot be sublet to third parties or made available to them in any form.
   

 13. Sharing photos of the apartment on the internet is prohibited. For each sharing of apartment photos, Rentujemy.pl will charge a fee of PLN 250.
   

 14. Regarding any defects in the apartment during the stay, the Guest must immediately inform Rentujemy.pl. All defects reported later than the first day of stay will be charged to the current Guests.
   

 15. The Guest of the apartment bears full material responsibility for any damages or destruction caused to all devices located in the apartment.
   

 16. The Guest is obliged to immediately inform about any damages caused by them during their stay and cover the value of these damages.
   

 17. Each time the Guest leaves the Apartment during their stay, they are required to secure it by closing the entrance doors and windows, as well as turning off the heating plate, oven, and other operating electrical devices. After placing the keys in the safe, the code should be mixed.
   

 18. Breaking fire safety and occupational health and safety rules is prohibited.
   

 19. In the event of unforeseeable circumstances whose effects cannot be immediately eliminated, Rentujemy.pl undertakes to provide a replacement apartment, similar to the originally reserved apartment, if available. In case of no available apartment, Rentujemy.pl has the right to cancel the reservation.
   

 20. Rentujemy.pl is not responsible for inconveniences during the stay related to construction or finishing works that may be conducted on the premises where the apartment is located or interruptions in utility supply.
   

 21. Rentujemy.pl is not responsible for items left in the apartment.
   

 22. Rentujemy.pl is not liable for claims in the event of accidents.
   

 23. Theft of items included in the equipment of the apartments will be reported to the appropriate authorities and fined. For theft of items, the Guest will be charged twice the value of the item, along with an administrative fee of PLN 500.
   

 24. The Guest undertakes to take care of the entrusted premises and return them in an undiminished state. The Client bears full financial responsibility for damage caused in the apartment and the building in which the premises are located.
   

 25. The number of guests must not exceed the number declared in the reservation and the maximum number of guests provided in the apartment presentation.
   

 26. Rentujmy.pl reserves the right, in cases of sudden malfunctions or other random events, to shorten the reservation and refund funds for unused accommodations.
   

 27. Rentujemy.pl reserves the right to refuse keys to persons under the influence of alcohol, drugs, or those behaving aggressively, posing direct threats to other individuals and property. Rentujmy.pl has the right to terminate the rental immediately and remove the Guest and accompanying persons from the Apartment without a refund for the remaining rental period.
   

 28. In case of violation of the specified regulations, Rentujemy.pl reserves the right to terminate the rental immediately and remove the Guest and accompanying persons from the Apartment.
   

 29. If, due to disturbance of order caused by Guests, a representative of Rentujemy.pl is summoned to the Apartment or an intervention by the Municipal Guard, Police, or other authorities is required, Rentujemy.pl is entitled to immediately remove the Guest and accompanying persons from the Apartment and charge the Guest with a fine of PLN 750.
   

 30. Cancellation policies depend on the selected offer. Details are available in the booking confirmation, which is generated each time through the portal used for booking.
   

 31. Rentujemy is not responsible for items left in our properties.
   

 32. The data protection policy of Rentujemy sp. z o.o. is available on the website www.rentujemy.pl.
   

 33. The applicable law for disputes between the guest and the client is Polish law. Any disputes will be resolved amicably, and in the absence of an agreement, the court with jurisdiction over the lessor's registered office will be the competent court. Unregulated matters in this regulation are subject to the provisions of the Civil Code.

bottom of page